top of page
Frodig elv med rent vann

Gjenvinning & Deponi

Vann på deponier

Gjenvinningsstasjoner og deponier står ovenfor en rekke utfordringer når det kommer til behandling av forurenset vann. Klimaendringer fører til perioder med store mengder nedbør, noe som får konsekvenser for blant annet sigevannet på deponier. Nordisk Vannteknikk leverer løsninger for å behandle sigevann, samt andre innovative løsninger for rensing og gjenvinning av ressurser.

Renseanlegg for behandling av sigevann bygget inn i isolert telt

Sigevann

Sigevann fra deponier inneholder mange ulike former for forurensning og må renses før det slippes ut til kommunalt avløp.

Sandvaskeanlegg for behandling og gjenvinning av masser fra sandfang

Mottaksanlegg

Anlegg for mottak av forurensede masser fra sandfang, vaskehaller og oljeutskillere. 

Sigevann

Nordisk Vannteknikk har god erfaring med rensing av sigevann fra deponier. I samarbeid med våre partnere har vi utviklet teknologier for effektiv behandling av sigevann, og leverer alt fra prosjektering og montering, til forbruksvarer, service og full drift.

Renseanlegg for behandling av sigevann bygget inn i isolert telt

Hva er sigevann?

Sigevann er regnvann og overflatevann som renner gjennom sprekker i bakken og ned i grunnvannet. Grunnvannet som dannes brukes til ulike formål rundt om i verden, blant annet til drikkevann. Når dette vannet siger gjennom deponier eller andre steder med forurensning, vil det blande seg og forurenset vann vil ende opp i grunnvannet. Det er derfor utrolig viktig at vi sørger for å skille ut de forurensende stoffene før vannet slippes ut.

Dosering av kjemikalier for rensing av forurenset sigevann

Prosess

Nordisk Vannteknikk har god erfaring med utfordringene knyttet til sigevann. Anleggene vi leverer har mulighet til å betydelig redusere forurensende stoffer knyttet til sigevann ved deponier. Disse stoffene inkluderer tungmetaller, fosfor, organiske stoffer, og suspendert stoff.

Våre sigevannsanlegg leveres med en rekke komponenter som sammen sørger for meget gode resultater, både av renhet på vann og produksjon av slam. Prosessen starter med lufting av vannet i containere før det renner videre for kjemisk felling med polyclay og natriumaluminat i et lamellseparator-system. Slammet som fjernes fraktes til en presse hvor slammet effektivt blir avvannet for tørt slam.

Våre metoder har vist seg å være effektive, men alle er prosjekter ulike. Vi jobber derfor tett med hver eneste kunde for å kunne finne den aller beste løsningen for deg og dine utfordringer.

Renseanlegg for behandling av sigevann bygget inn i isolert telt

Oljebehandling

Flytende masser fra sandfang, vaskehaller og oljeutskillere har tradisjonelt blitt sendt til deponi.

Nordisk Vannteknikk har utviklet Norges første anlegg for mottak av flytende masser hvor olje, sand og grus separeres før vannet renses og slammet fjernes.

Anlegget har et høyt fokus på gjenbruk og er et stort bidrag til effektiv ressursgjenvinning.

Sandvaskeanlegg for behandling og gjenvinning av masser fra sandfang
bottom of page