top of page

Salgs og leveringsbetingelser

Selger er:

Firmanavn: Nordisk Vannteknikk AS

Adresse: Eikringen 9, 3046 Drammen

E-post: post@nordiskvannteknikk.no  Tlf: +47 32 81 95 90

Organisasjonsnummer: 914427231

Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom selger Nordisk Vannteknikk AS (heretter kalt «NVAS») og kjøper, legges følgende bestemmelser til grunn:

1.0 Produkt

1.1 NVAS AS sine leverandører arbeider med kontinuerlig produktutvikling og det tas derfor forbehold om endringer i produktspekter, spesifikasjoner, lagerhold og produktkoder uten forutgående varsel.

2.0 Priser

2.1 Dersom NVAS sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av prisendringer i produksjonskostnader, material, frakt, forsikringer, toll, avgifter, valutakurser eller andre forhold som NVAS ikke er herre over, forbeholder NVAS seg retten til å regulere prisene tilsvarende.

2.2 Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og frakt, dersom ikke annet er spesifisert.

3.0 Tilbud

3.1 Tilbud fra NVAS er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato hvis ikke annet er skriftlig avtalt. NVAS forbeholder seg retten til å endre eller heve tilbudet hvis bestilling skjer etter tilbudsfristen.

3.2 Avtale er først inngått når NVAS har bekreftet en ordre.

3.3 Rådgivning og tilbud fra NVAS skjer på grunnlag av de opplysninger og dokumentasjon som kjøper har gitt. NVAS fratar seg derfor ansvaret hvis informasjonen er feil eller mangler noen opplysninger.

3.4 Det er ikke lov til å foreta tilføyelser eller endringer i NVAS sine tilbud.

4.0 Leveringsbetingelser

4.1 Produktene sendes for kjøpers regning og risiko. Incoterm 2020 Exworks. Hvis ikke annet er avtalt velger NVAS leveringsmetode.

4.2 Kjøper har ansvar for å oppgi riktig adresse. Hvis denne ikke er riktig, må kjøper betale kostnadene dette medfører.

4.3 Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.

4.4 Leveringstiden fra lager er normalt 3-5 virkedager på lagerførte produkter. Transporttid kommer i tillegg.

4.5 NVAS vil informere kjøper dersom den normale leveringstiden eller oppgitt leveringstid ikke kan overholdes.

5.0 Betalingsbetingelser

5.1 Standard betalingsbetingelser for bedrifter er netto 20 dager, hvis ikke annet avtales.

Privatkunder må betale på forskudd, så lenge ikke annet er avtalt.

5.2 De leverte varer forblir NVAS sin eiendom inntil fullstendig betaling har funnet sted.

5.3 Etter forfall beregnes renter i henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling.

6.0 Mottakskontroll

6.1 Ved mottakelse av varer fra NVAS skal kjøper kontrollere varen for skader, mangler, og om riktig vare/antall er blitt levert. Ved avvik må NVAS kontaktes innen rimelig tid, senest 8 dager etter mottak.

6.2 Ved skader eller mangler av gods skal kjøper sørge for å notere dette på transportørens fraktseddel og få en kopi av skrivet som sendes til NVAS. Kjøper skal også være oppmerksom på at erstatning fra transportør ikke kan forventes hvis det ikke er notert på fraktseddel.

6.3 Ved første gangs bruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til spesifikasjonene. Dette gjelder også etter evt. utført servicearbeid på varen. Feil skal meldes umiddelbart til NVAS etter at den er funnet/oppstått.

7.0 Avbestilling og retur

7.1 Ingen retur kan skje uten forutgående avtale mellom NVAS og kjøper.

7.2 Retur godtas kun på standard lagerførte varer i original emballasje. Avbestilling av varer som ikke er lagervare må betales i sin helhet.

7.3 Ved retur beregnes det 25% returgebyr på fakturert vareverdi.

7.4 Kjøper er ansvarlig for returfrakten.

8.0 Reklamasjon

8.1 Reklamasjon og garanti er 1 år ved næringskjøp. Hvis ikke annet er avtalt løper reklamasjonstiden fra leveringsdato. For salg som omfattes av forbrukerloven er reklamasjonstiden i henhold til denne.

8.2 Reklamasjon omfatter komponenter som kan være beskadiget eller feil ved leveranse. Defekte komponenter som omfattes av normal slitasje, fuktighet eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjonsretten.

8.3 Transportutgifter og evt. reisekostnader i forbindelse med reklamasjon anses ikke som en del av mangelen ved varen hvis ikke annet er avtalt, og dekkes av den grunn ikke av NVAS.

8.4 NVAS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste, driftstap eller andre økonomisk konsekvenstap.

8.5 Kjøper er ansvarlig for returfrakt til NVAS.

8.6 Reklamasjon og garanti gjelder kun når montering og vedlikehold er fulgt etter manual og generelle instrukser for vedlikehold. Det skal kunne dokumenteres at service og vedlikeholdsrutiner er blitt utført av kvalifisert personell.

8.7 Alt ansvar fra NVAS bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og/eller bruk av ikke godkjente deler ved service, oppgradering og ombygging. Feilmontert utstyr dekkes heller ikke av garantien.

8.8 Ved reklamasjon/garanti skal NVAS kontaktes.

8.9 NVAS prosjekterer vannbehandlingsanlegg etter innsendte analyser, dette gir et øyeblikksbilde av vannets reelle tilstand. NVAS er under ingen omstendigheter ansvarlig for endringer i vannkvaliteten.

8.10 Varer som returneres NVAS uten avtale og arbeid som startes uten avtale om pris og utførelse vil bli avvist.

8.11 Alle deler som sendes fra NVAS, også på reklamasjonssaker, vil bli fakturert inntil gammel del er returnert. Først da vil den sendte delen krediteres. Avvik fra dette gjøres kun etter skriftlig avtale.

9.0 Eiendomsrett

9.1 Alle tegninger og beskrivelser forblir NVAS sin eiendom og kan ikke uten annen skriftlig avtale kopieres, reproduseres, overlates til eller på annen måte bringes til tredje manns kunnskap. NVAS krever at informasjonen forblir konfidensielt.

10.0 Ansvarsfrihet

10.1 NVAS kan ved skriftlig kommunikasjon heve avtalen med kjøper hvis oppfyllelsen av avtalen innenfor rimelig tid blir umulig å levere på grunn av krig, streik, politiske forhold eller annen force majeure som

NVAS ikke har kontroll over.

11.0 Forbehold/betingelser ve leie av utstyr

11.1 Vann kan være komplekst og utfordrende. Det kan forekomme tungmetaller som krever ekstra tiltak. Slike tiltak belastes leietaker.

11.2 NVAS leier ut utstyr til vannbehandling og er ikke ansvarlig for vannbehandlingen eller driften under leieperioden. Kunden leier utstyr på eget ansvar og skal ivareta utstyret gjennom leieperioden til det er levert tilbake.

11.3 Blir utstyr levert tilbake ødelagt, skittent eller med is/slam, vil kostnadene som bl.a. strøm, sugebil, vannanalyser, timer for tekniker og utstyr som er defekt belastes leietaker.

11.4 Kjemikalier som kjøpes inn til leieutstyr skal oppbevares forsvarlig og i henhold til datablad.

bottom of page