top of page
Fjordlandskap langs kysten med en oljebåt i horisonten

Fjord, sea & marina

Forurensning i vassdrag

Norge er et land som byr på mye flott natur, deriblant vakre innsjøer, elver og fjorder. Det er derfor viktig at vi tar var på omgivelsene våre ved å forhindre forurensing å nå disse resipientene. 

Mudring i havner, fjorder og marinaer er en vanlig konsekvens av forurensing, noe som er lett å unngå hvis man tar det på alvor. Det finnes ulike metoder for fjerning av nitrogen, og Nordisk Vannteknikk er en betydelig leverandør av utstyr og kompetanse innenfor dette området.

Båter i bukten

Båthavn

Noe som står for store deler av forurensingen i fjorder er spyling av skrog på fritidsbåter, og nå kreves det tiltak for å stoppe stoppe forurensingen av blant annet Oslofjorden.

Nordisk Vanneknikk leverer et enkelt system som effektivt renser vaskevannet fra spyling av understeller på båter. Anlegget er designet for enkel innstallasjon og vedlikeholdsvennlig drift, noe som gjør det ideelt til bruk for fritidsbåter. Partikler og annen forurensing vil bli betydelig redusert og vannet kan trygt slippes ut i fjorden uten bekymringer. 

300922-56.bmp

Avrenning fra jordbruk

Et annet problem som ofte omtales er avrenning fra jordbruk. Nitrogen fra kunstgjødsel ender i stor grad opp i elver og fjorder, noe som fører til algevekts og store endringer i økosystemet.

Heldigvis finnes det gode metoder for fjerning av nitrogen. En blanding av kjemisk og biologisk vannrensing har vist gode resultater for begrensing av næringstoffer fra prosessvann og avløpsvann. Ved å begrense næringstoffene som renner ut i fjordene vil vi kunne opprettholde en god balanse i naturen.

green Field

Pollution in waterways

Norway is a country that offers a lot of great nature, including beautiful lakes, rivers and fjords. It is therefore important that we take care of our surroundings by preventing pollution from reaching these recipients. 

Dredging in ports, fjords and marinas is a common consequence of pollution, which is easy to avoid if taken seriously. There are various methods for removing nitrogen, and Nordisk Vannteknikk is a significant supplier of equipment and expertise in this area.

Båter i tropisk bukt ved åpent hav

Marina

Something that accounts for large parts of the pollution in fjords is The washing of hulls on leisure boats accounts for a large portion of the pollution in the Norwegian fjords, and now measures are required to stop this pollution.

Nordisk Vanneknikk supplies a simple system that effectively cleans the wash water from flushing undercarriages on boats. The facility is designed for easy installation and maintenance-friendly operation, which makes it ideal for use by leisure boats. Particles and other pollution will be significantly reduced and the water can be safely released into the fjord. 

Digital tegning av renseanlegg for vaskevann fra fritidsbåter
Teknisk tegning av et vaskeanlegg for vask av fritidsbåter med tilhørende renseanlegg

Runof from agriculture

Another problem that is often mentioned is runof from agriculture. Nitrogen from artificial fertilizers ends up to a large extent in rivers and fjords, which leads to algae growth and major changes in the ecosystem.

Fortunately, there are good methods for removing nitrogen. A mixture of chemical and biological water purification has shown good results for limiting nutrients from process water and waste water.  By limiting the nutrients that flow into the fjords, we will be able to maintain a good balance in nature.

Åker med grønne planter som vokser i jorden

Filter rolls

Spesiallaget filterpølse fylt med aktivt kull for filtrering i terreng

The pollution of fjords and harbors often starts further up the rivers and waterways. A simple and quick solution to prevent much of the pollution from reaching the fjords is to introduce measures in rivers and streams.

Nordisk Vannteknikk has developed a solution for filtering particles such as PFAS. The solution is a filter roll filled with activated carbon that can be placed directly in the river. The carbon ensures the absorption of particles in the water that would otherwise reach the fjord.

The filter rolls are elastic and will form according to the landscape they are placed in. In addition, they can be supplied with straps for easy placement by helicopter for placement in areas with difficult access.

Control container

In order to prevent polluted water from reaching rivers and waterways, it is important to know what kind of pollution is in the water. The control container from Nordisk Vannteknikk is a simple and cost-effective way of doing just this.

The control container is a simple solution for monitoring emissions to vulnerable recipients. The facility is a space-saving container solution that contains a number of measuring instruments, including conductivity, turbidity and pH. The container is also supplied with a flow meter, automatic water sampler and a solution for automatic logging, as well as other instruments on request.

The solution is intended to be both flexible, space-saving and neutral. It can therefore be delivered in a container of up to 4 feet if desired, as well as stained in a desired color or covered in wooden panels.

Read more
bottom of page