Monteringsveiledning

Rent vann - renere miljø

Filterpølser for tungmetaller og PFAS

•Filterpølsen består av en kraftig filterduk/sekk som har porestørrelse på ca. 300 my. Dette materialet er produsert i PE og tåler frost, syre og base.

•Filterpølser vil fylles med f.eks en type aktivt kull for absorpsjon f.eks PFOS. Her er det på forhånd grundig tatt analyser og vurdert de geografiske forhold samt vurdert sammensettingen av vannet som skal renses. Det lages et analyse program hvor det jevnlig tas prøver ut. Over tid vil metningsgraden i det Aktive kull kunne ses. Når metningsgraden kommer under ca. 50% bør filterpølsen byttes med en ny og den gamle bør sendes retur til Nordisk Vannteknikk AS som vil ta ut det brukte materiale og sende det til godkjent sluttbehandling.

•Plassering i terreng: Her er det viktig at filterpølser dimensjoneres riktig i forhold til en vurdert vannflow og at den plasseres hvor det er relativt fast og plant. Filterpølsen skal virke som en demning se tegning under. Det er viktig og avgjørende for filtreringsgraden at hele vannstrømmen ledes jevnt og på størst mulig overflate gjennom filtermediet. Hvis ikke det er mulig å plassere filterpølsen plant slik at vannet finner sine egne veier rundt eller under må det evt. avrettes og planeres med f.eks pukk, stein(5-15mm) sand(1-3mm) på motstrøms siden. Dette bør også gjøres uansett hvis det er risiko for høy vannføring slik filterduken beskyttes for skarpe gjenstander. På baksiden av filterpølsen bør det også legges store steiner, påler eller lignende så filterpølsen ikke flytter seg og blir liggende i posisjon.

•Filterpølsen er beregnet for akutte forurensinger i for eksempel Vannløp, bekk og andre typer forurensinger i vann. Så som Olje/hydrokarboner, tungmetaller, PAH, PCB, PFOS mf.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no