top of page
Flotasjonsanlegg for rensing av prosessvann etter matvareproduksjon

Flotasjonsanlegg for matvareproduksjon

Orkla

I samarbeid med Orkla sin fabrikk på Rygge har Nordisk Vannteknikk bygget et flotasjonsanlegg for å behandle forurenset vann etter produksjon av matvarer. Anlegget ble bygget i 2018, og oppgradert i 2021 med ny slampresse for forbedret slamproduksjon. 

På fabrikken på Rygge produserer Orkla blant annet Idun ketchup og sennep, samt ulike typer Idun dressinger, sauser og eddik. Renseanlegget som behandlet prosessvannet fra produksjonen trengte en oppgradering for å kunne opprettholde nye krav fra myndighetene om utslipp. Nordisk Vannteknikk har derfor bygget opp et nytt flotasjonsanlegg for å behandle vannet, noe som har vist seg å gi meget gode resultater.

Flotasjonsanlegg

Anlegget består av flere deler, et forbehandlingsanlegg, et primært og et sekundært flotasjonsanlegg, 2 parallelle bioanlegg, og et anlegg for avvanning av slam.

Forbehandlingsanlegget har som oppgave å filtrere ut større partikler ved hjelp av et trommelfilter. Vannet går fra forbehandling og videre inn i det primæret flotasjonsanlegget. Her tilsettetes det ph-justerende middel, samt flokkulerende middel og dispersjonsvann for felling av partikler.

Vannet går videre gjennom et bioanlegg før det havner i det sekundære flotasjonsanlegget. Her behandles vannet på nytt med samme metode som i det primære flotasjonsanlegget, før det til slutt renner ut i kommunalt avløp.

Slam samles opp gjennom hele prosessen og havner i et avvannigssystem som presser vannet ut av slammet og lager tørt slam. Det tørre slammet samles opp og kan deponeres.

Tanker i et bio-anlegg, et viktig ledd i et større renseanlegg for rensing av prosessvann etter matvareproduksjon
Kontainer for oppsamling av slam etter avvanning med slampresse

Anlegget ble bygget om i 2021 med en ny slampresse for enda bedre avvanning av slammet. Resultatene fra renseanlegget har gitt meget gode resultater, både i form av godt slam og gode resultater på vannprøver av vannet som slippes ut. Dette er vi utrolig stolte av!

bottom of page